ทัศนศึกษาอนุบาล

ปีการศึกษา 2563 หลังจากสถานการณ์ไวรัสโรคระบาดโควิด-19 ในจังหวัดมหาสารคาม อยู่ในระดับดีขึ้น   โรงเรียนวัดป่านาเชือก  ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้นำนักเรียนในระดับ  อนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ที่หอโหวดจังหวัดร้อยเอ็ด และ พิพิทธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 5-10 มีนาคม 2564  ในกิจกรรมครั้งนี้  

อ่านเพิ่มเติม: ทัศนศึกษาอนุบาล

โครงการติวธรรมศึกษาก่อนสอบ

ติวธรรมศึกษา

หมวดกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัดป่านาเชือก จัดโครงการติวธรรมศึกษาก่อนสอบสนามหลวง  ให้กับนักเรียนที่สนใจสมัครธรรมศึกษา ของปีการศึกษา 2563  ซึ่งเป็นโครงการที่ทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  โดยทางโรงเรียนวัดป่านาเชือกได้มีความตระหนักถึงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมให้กับผู้เรียน  ตามแนวทางตามหลักพระพุทธศาสนา 

อ่านเพิ่มเติม: โครงการติวธรรมศึกษาก่อนสอบ

เข้าค่ายลูกเสือปี2564

เข้าค่ายปี2564

ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการเข้าค่ายพักแรม ของลูกเสือสำรอง  ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่  โดยลูกเสือสำรอง เข้าค่ายทำกิจกรรม ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 และลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ/สามัญรุ่นใหญ่  อยู่ค่ายพักแรมระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดป่านาเชือก  มีกิจกรรมการเดินทางไกล 

อ่านเพิ่มเติม: เข้าค่ายลูกเสือปี2564

กิจกรรมกีฬาสีปี2561

กีฬาสีภายใน 2561

ในวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนวัดป่านาเชือก ของปีการศึกษา 2561 โดยทำการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ แบ่งกีฬาออกเป็น 2 ประเภท คือ  1.กีฬาสากล  2.กีฬาพื้นบ้าน และเดินขบวนพาเหรดพร้อมพิธีปิด ใันวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561  มีแขกผู้มีเกียรติ  พร้อมทั้งผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมกีฬาสีปี2561

กิจกรรมวันแม่ 2561

วันแม่

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนได้จัดงานวันแม่ของปีการศึกษา 2561 เพื่อให้คณะครู นักเรียน  ถึงผู้ปกครองได้แสดงความจงรักภัคดีต่อสถานบันกษัตริย์  นักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อผู้ปกครอง อีกทั้งยังได้ส่งเสริมกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออก เช่น การกล่าวสุนทรพจน์  การขับร้องเพลงวันแม่ เป็นต้น ภายในงานมีการมอบเกียรติบัตรยกย่องแม่ดีเด่นอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมวันแม่ 2561

หมวดหมู่รอง