กิจกรรมวันวิสาขบูชา

วิสาขบูชา2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนวัดป่านาเชือกได้จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา  ประจำปี 2561 ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้คณะครูแต่ละระดับชั้นได้นำนักเรียน  ไปทำกิจกรรมที่วัดป่านาเชือก มีการสมาทานศีล  สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระตรัยทำนองสรภัญญะ นั่งสมาธิ ฟังธรรม และถวายสังฆทาน  โดยฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเองในหมวดสังคมศึกษา

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมวันวิสาขบูชา

อบรมครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม

สืบเนื่องจากโรงเรียนวัดป่านาเชือกได้รับรางวัลโล่ประทานจากสมเด็จพระสังฆราชฯ ในการแข่งขันโครงงานคุณธรรมชนะเลิศ ระดับประเทศ ในมหากรรม MCU Contest 3rd จึงทำการขยายผลต่อยอดโครงงานเพื่อให้นักเรียนได้ทำโครงงานคุณธรรมทั้งโรงเรียน จึงจัดอบรมครูให้เป็นที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม

อ่านเพิ่มเติม: อบรมครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม

ชนะเลิศโครงงานคุณธรรม

โรงเรียนวัดป่านาเชือก ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้รับใบอนุญาต พระครูปริยัติสารธรรม ที่ได้โล่รางวัลพระสอนศีลธรรมเชี่ยวชาญ  และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ โล่ประทานจากสมเด็จพระสังฆราชฯ ในการแข่งขันโครงงานคุณธรมม   พัฒนาผู้เรียน MCU Contest 

อ่านเพิ่มเติม: ชนะเลิศโครงงานคุณธรรม

วันแม่ 2559

ในปีมหามงคล 12 สิงหาคม 2559 เฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวันแม่แห่งชาติ  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานเอกชน ข้าราชการ  พ่อค้า และประชาชน  ทุกหมู่เหล่า ได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่ง ของปวงชนชาวไทย

อ่านเพิ่มเติม: วันแม่ 2559

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม - จริยธรรม  ที่โรงเรียนวัดป่านาเชือกได้จัดทำให้กับผู้เรียนนอกจากกิจกรรมวันพระ  และการบรพพชาสามเณรภาคฤดูร้อนแล้ว  ก็ได้แก่อีก 1 กิจกรรมซึ่งได้แก่กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ที่โรงเรียนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี 

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมค่ายพุทธบุตร

หมวดหมู่รอง