ศึกษาดูงานปี 2555

ในปีการศึกษา 2555  โรงเรียนวัดป่านาเชือกได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานเพื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากรภายในโรงเรียน รวมถึงคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  

อ่านเพิ่มเติม: ศึกษาดูงานปี 2555

อบรมการประกันคุณภาพ

อบรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2  กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ได้จัดอบรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

อ่านเพิ่มเติม: อบรมการประกันคุณภาพ