กิจกรรมวันแม่ 2561

วันแม่

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนได้จัดงานวันแม่ของปีการศึกษา 2561 เพื่อให้คณะครู นักเรียน  ถึงผู้ปกครองได้แสดงความจงรักภัคดีต่อสถานบันกษัตริย์  นักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อผู้ปกครอง อีกทั้งยังได้ส่งเสริมกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออก เช่น การกล่าวสุนทรพจน์  การขับร้องเพลงวันแม่ เป็นต้น ภายในงานมีการมอบเกียรติบัตรยกย่องแม่ดีเด่นอีกด้วย

ชมภาพกิจกรรมคลิกที่ภาพ