โครงการติวธรรมศึกษาก่อนสอบ

ติวธรรมศึกษา

หมวดกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัดป่านาเชือก จัดโครงการติวธรรมศึกษาก่อนสอบสนามหลวง  ให้กับนักเรียนที่สนใจสมัครธรรมศึกษา ของปีการศึกษา 2563  ซึ่งเป็นโครงการที่ทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  โดยทางโรงเรียนวัดป่านาเชือกได้มีความตระหนักถึงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมให้กับผู้เรียน  ตามแนวทางตามหลักพระพุทธศาสนา 

ทางสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงได้กำหนดปฏิบัติการสอบประจำปีการศึกษา 2563  ไว้ดังนี้

http://www.gongtham.net/docs/2563/DhammaExamDate2563dst.pdf

 

การสอบธรรมศึกษา  นักเรียนจต้องทำการทำการสอบ ดังต่อไปนี้

วันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๕๐ น. สอบวิชาธรรม
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๕๐ น. สอบวิชาพุทธ
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๕.๕๐ น. สอบวิชาวินัย

ชมภาพกิจกรรมคลิกที่ภาพ