ผู้ตจรวจราชการเยี่ยมชมศูนย์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ได้มีโอกาสต้อนรับ  ท่านนันทิยา  สว่างวุฒิธรรม  ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะผู้ติดตาม  จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม  และจังหวัดใกล้เคียง เช่น  จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นต้น ในการออกตรวจราชการในภาคอีสาน  ซึ่งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดป่านาเชือก  ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบปี  ทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นต้น

 

        เมื่อวันที่ 31  สิงหาคม 2555  ท่านนันทิยา  สว่างวุฒิธรรม  ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม  พร้อมคณะผู้ติดตาม    พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ข้าราชการ จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม   สำนักงานวัฒธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้ออกตรวจาเยี่ยมการดำเนินการภายใต้สังกัดสำนักงานวัฒนธรรมแต่ละจังหวัด  เช่น  ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์   โครงการลานบุญลานปัญญา  ร้านเกมส์สีขาว  เป็นต้น

        ศูนย์ศึกษาพระพุึทธศาสนาวันอาทิตยืวัดป่านาเชือก  จึงได้มีโอกาสต้อนรับท่านผู้ตรวราชการกระทรวงวัฒนธรรม  พร้อมคณะ  เพื่อนำเสนอสรุปผลการปฏิบัติการประจำปี ซึ่งมี  พระครูปริยัติสารธรรม ผู้อำนวยการศูฯย์เป็นตัวแทนนำเสนอผลงาน  ต่อท่่านผู้ตรวจราชการฯ  โดยมีคณะผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น  นักเรียนระดับอนุบาลกล่าวต้อนรับเป็นภาษาอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ  และมีการแสดงฟ้อนรำต้อนรับแก่คณะผู้เยี่ยมชม  

 

คลิกชมภาพกิจกรรม