นักเรียนคุณธรรมดีเด่น

รับเกียรติบัตรวันเด็กแห่งชาติจังหวัดมหาสารคาม  ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2556  ที่โรงเรียนผดุงนารี  ซึ่งมีการจัดกิจกรรมแสดงความสามารถของเยาวชน  นักเรียนหลายประเภท  โดยมีการมอบรางวัล  เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย  เพียบพร้อมคุณธรรม  ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามเป็นผู้คัดเลือกนักเรียนแต่ละอำเภอเข้ารับเกียรติบัตรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

 

                        ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม  ได้คัดเลือก  เด็กหญิงบุสมาศ  แทนวัน  นักเรียนโรงเรียนวัดป่านาเชือก  อ.นาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม  เป็นนักเรียนที่มีคุณธรรมดีเด่น  ตัวแทนอำเภอนาเชือกเข้ารับเกียรติบัตร  กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  ในงานวันเด็กแห่งชาติ  ณ  โรงเรียนผดุงนารี  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม 

ภาพกิจกรรม