อบรมที่สถาบันขงจื้อ

สถาบันขงจื้อเมื่อวันที่ ๔  กุมพาพันธ์ 2556  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับสถาบันขงจื้อ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างคุณภาพศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  เพื่อรองรับกลุ่มประเทศอาเซียน  และโครงการธรรมทั้งแผ่นดิน  ณ  สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  และคณะครู  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ครบทุกศูนย์

 

           สำนักงานงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม  โดย  ดร.ไพโรจน์  เพชรสังหาร  วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม  ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในจังหวัดมหาสารคาม  เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558  ที่จะถึงในไม่ช้านี้  

           ในการประชุมในครั้งนี้ได้มีการ  จัดตั้ง "ชมรมผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์จังหวัดมหาสารคาม"  โดยมีการเสนอชื่อและเลือกตั้งประธานชมรม ฯ  ผลการลงคะแนนผู้ที่ีรับการเลือกตั้งเดป็นประธานชมรมฯ  ได้แก่  พระครูปริยัติสารธรรม  เจ้าอาวาสวัดป่านาเชือกและผู้อำนวยศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดป่านาเชือก   

            มีการอบรมภาษาจีนเบื้องต้นจากคณะครู  และผู้อำนวยการสถาบันขิงจื้อ  พร้อมการบรรยายพิเศษการสร้า่งศิลปะจากตัวอักษร  ซึ่งการประชุมครั้งนี้ผู้อำนวยการศูฯย์ ได้รับความรู้และแนวทางการปฏิบัติไปพัฒนาให้เกิดคุณภาพอย่างเต็มองคืความรู้

ภาพกิจกรรม