แข่งขันสวดมนต์หมู่

สวดมนต์หมู่ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดป่านาเชือก   ได้ส่งนักเรียนเข้าทำการแข่งขันการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะในปีการศึกษา 2556  ซึ่งทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามได้จัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนจังหวัดมหาสารคาม  ณ  วัดมหาชัย (พระอารมหลวง)  ในการแข่งขันครั้งนี้  นักเรียนได้เป็นตัวแทนเข้าทำการแข่งขันในระดับคณะสงฆ์ภาค 9  ต่อไป  ซึ่งการเข้าแข่งขันในระดับภาค 

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ  ในภาค  ณ  วัดมหาชัยพระอารามหลวง  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม   ศพอ.วัดป่านาเชือก  ในฐานะเป็นตัวแทนของจังหวัดมหาสารคาม  ได้เข้าร่วมแข่งขันในรายการนี้ด้วย

สวดมนต์หมู่

 

สวดมนต์หมู่

 

สวดมนต์หมู่