เข้าค่ายลูกเสือปี2564

เข้าค่ายปี2564

ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการเข้าค่ายพักแรม ของลูกเสือสำรอง  ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่  โดยลูกเสือสำรอง เข้าค่ายทำกิจกรรม ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 และลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ/สามัญรุ่นใหญ่  อยู่ค่ายพักแรมระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดป่านาเชือก  มีกิจกรรมการเดินทางไกล 

ฐานบุกเบิก  ฐานผจญภัย  ฐานทดสอบความรู้ และกิจกรรมรอบกองไฟ  โดยได้คววามสนับสนุนจากท่านผู้ปกครองเป็นอย่างดี  นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านลูกเสือ  ฝึกระเบียบวินัยและความอดทน  รู้จักการทำงานเป็นทีม  

 

 

ชมภาพขนาดใหญ ((คลิกที่รูปภาพ))