เครื่องแบบนักเรียน

เครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนวัดป่านาเชือก

ระดับมัธยมศึกษา

 

ระดับมัธยมศึกษา

 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3

ป.1-ป.3

 

ระดับอนุบาล (ปฐมวัย)

อนุบาล

 

ชุดพละ

ชุดพละ

อัตลักษณ์โรงเรียน

อัตลักษณ์โรงเรียนวัดป่านาเชือก

เป็นคนดี  มีวิชา  กริยา  วาจาสุภาพ 

 

เป็นคนดี  หมายถึง  มีคุณธรรม 8 ประการ

มีวิชา  หมายถึง  มีความรู้  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี

กริยาสุภาพ  หมายถึง    สุภาพทั้งกาย  วาจา 

 

เอกลักษณ์โรงเรียนวัดป่านาเชือก

เพียบพร้อมคุณธรรม

ยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์

 1.  เปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย

 2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 3.  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีทักษะการคิดริเริ่ม คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์

 4.  ส่งเสริมผู้เรียนให้กล้าแสดงออกทางด้านศิลปะดนตรีและกีฬา

 5.  ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์

 6.  พัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน

 7.  ส่งเสริมครูให้ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน

 8.  ส่งเสริมให้ครูทุกคนมีมาตรฐานวิชาชีพครู

 9.  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

 10. ส่งเสริมและพัฒนาวิธีการวัดผลและประเมินผล

 11.  พัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา

 12.  ส่งเสริมให้ครูรักการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ประเพณีและวัฒนธรรม

 13.  พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานและระบบสารสนเทศ

 14.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการศึกษา

 15.  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน

 16.  ร่วมกับชุมชน หน่วยงานทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนจัดการศึกษา

 17.  พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพภูมิทัศน์ระบบสาธารณูปโภค

18. พัฒนานักเรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี  และมีพัฒนาการสมวัย

เป้าหมายหลัก (GOALS)

เป้าหมายหลัก  (GOALS)

 

1.  ประชากรในวัยเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาปฐมวัยอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง (ม.ฐ.14,15)

 2.  ร้อยละ80ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย (มฐ.5)

 3.  ร้อยละ 80 ของผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดริเริ่มสร้างสรรค์(มฐ.3,4,6) 

4.  ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีทักษะด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา สามารถปกป้องตนเองให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติด (มฐ. 1)

5.  ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ (มฐ. 2)

6.  ร้อยละ 70 ครูมีความสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (มฐ. 7)

7.  ร้อยละ 80 ของครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน (มฐ. 7)

8.  ร้อยละ 80 ของครูมีคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู (มฐ. 7)

9.  ร้อยละ 80 ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ (มฐ. 8)

10.  มีการวัดผลและการประเมินผลอย่างหลากหลาย (มฐ. 5)

11.  โรงเรียน มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทที่เอื้อและสนองต่อการพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน (มฐ. 8,9,14)

12.  ผู้เรียนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ประเพณีและวัฒนธรรมไทย นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน (มฐ. 13)

 13.  มีระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานอย่างมีระบบ (มฐ. 12)

 14.  มีแหล่งเรียนรู้ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และเทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างเพียงพอ (มฐ. 11)

 15.  มีหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านมาเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอน (มฐ. 10)

 16.  โรงเรียนร่วมกับชุมชน หน่วยงานทางการศึกษาภาครัฐและเอกชน จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ (มฐ. 9,13)

 17.  มีอาคารสถานที่ สภาพภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภคเอื้อต่อการเรียนการสอน(มฐ.11)

 18. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี  และมีพัฒนาการสมวัย (มฐ.1)

พันธกิจ (MISSION)

พันธกิจ  (MISSION)

1.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาการศึกษาปฐมวัย ขยายโอกาสทางการศึกษาประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมายด้วยความเสมอภาค

2.  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน   การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับท้องถิ่น  และระดับชาติ

3.  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา มีความสามารถ     ป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติด

4.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ ปรับปรุงหลักสูตรโดยบูรณาการตามหลักเศรษฐกิจ  พอเพียง ธรรมาภิบาล ความสมานฉันท์ และจัดเครือข่ายคุณธรรม บ้าน วัด โรงเรียน

5.  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน เทคโนโลยี  และคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

6.  พัฒนาจัดระบบฐานข้อมูล สารสนเทศทุกระบบของโรงเรียนอย่างครบถ้วนถูกต้องและเป็น   ปัจจุบัน

7.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมาและเพียงพอ

8.  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมา  เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อสนองความต้องการของท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม

9.  พัฒนาภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคให้เอื้อต่อการเรียนการสอน

10.  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ครู บุคลากร ทางการศึกษาสู่ความเป็นผู้นำประชาคมอาเซียน

11. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีภูมิคุ้มกัน  รู้เท่าทันในเวทีโลก

1.2 พัฒนาการเรียนให้มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี  มีพัฒนาการสมวัย