วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (VISION)                                                                                             

          โรงเรียนวัดป่านาเชือกเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัยแบบมีส่วนร่วม  และขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  มีประสิทธิภาพมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีสุขภาพกาย  มีสุขภาพจิตที่ดี  มีคุณธรรมนำความรู้และสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยยึดหลักพระพุทธศาสนาตามแนวทางวิถีพุทธ  ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเป็นมืออาชีพ  โดยยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม  รู้รักสามัคคี  และยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  สนับสนุนให้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  สื่อ  วัสดุอุปกรณ์  และเทคโนโลยีให้เหมาะสมเพียงพอ  รวมทั้งพัฒนาสุขภาพ  ภูมิทัศน์  อาคารสถานที่  ระบบสาธารณูปโภค  ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนในสภาพปัจจุบัน