ยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์

 1.  เปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย

 2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 3.  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีทักษะการคิดริเริ่ม คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์

 4.  ส่งเสริมผู้เรียนให้กล้าแสดงออกทางด้านศิลปะดนตรีและกีฬา

 5.  ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์

 6.  พัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน

 7.  ส่งเสริมครูให้ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน

 8.  ส่งเสริมให้ครูทุกคนมีมาตรฐานวิชาชีพครู

 9.  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

 10. ส่งเสริมและพัฒนาวิธีการวัดผลและประเมินผล

 11.  พัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา

 12.  ส่งเสริมให้ครูรักการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ประเพณีและวัฒนธรรม

 13.  พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานและระบบสารสนเทศ

 14.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการศึกษา

 15.  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน

 16.  ร่วมกับชุมชน หน่วยงานทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนจัดการศึกษา

 17.  พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพภูมิทัศน์ระบบสาธารณูปโภค

18. พัฒนานักเรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี  และมีพัฒนาการสมวัย