พันธกิจ (MISSION)

พันธกิจ  (MISSION)

1.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาการศึกษาปฐมวัย ขยายโอกาสทางการศึกษาประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมายด้วยความเสมอภาค

2.  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน   การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับท้องถิ่น  และระดับชาติ

3.  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา มีความสามารถ     ป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติด

4.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ ปรับปรุงหลักสูตรโดยบูรณาการตามหลักเศรษฐกิจ  พอเพียง ธรรมาภิบาล ความสมานฉันท์ และจัดเครือข่ายคุณธรรม บ้าน วัด โรงเรียน

5.  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน เทคโนโลยี  และคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

6.  พัฒนาจัดระบบฐานข้อมูล สารสนเทศทุกระบบของโรงเรียนอย่างครบถ้วนถูกต้องและเป็น   ปัจจุบัน

7.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมาและเพียงพอ

8.  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมา  เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อสนองความต้องการของท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม

9.  พัฒนาภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคให้เอื้อต่อการเรียนการสอน

10.  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ครู บุคลากร ทางการศึกษาสู่ความเป็นผู้นำประชาคมอาเซียน

11. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีภูมิคุ้มกัน  รู้เท่าทันในเวทีโลก

1.2 พัฒนาการเรียนให้มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี  มีพัฒนาการสมวัย