เป้าหมายหลัก (GOALS)

เป้าหมายหลัก  (GOALS)

 

1.  ประชากรในวัยเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาปฐมวัยอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง (ม.ฐ.14,15)

 2.  ร้อยละ80ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย (มฐ.5)

 3.  ร้อยละ 80 ของผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดริเริ่มสร้างสรรค์(มฐ.3,4,6) 

4.  ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีทักษะด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา สามารถปกป้องตนเองให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติด (มฐ. 1)

5.  ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ (มฐ. 2)

6.  ร้อยละ 70 ครูมีความสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (มฐ. 7)

7.  ร้อยละ 80 ของครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน (มฐ. 7)

8.  ร้อยละ 80 ของครูมีคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู (มฐ. 7)

9.  ร้อยละ 80 ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ (มฐ. 8)

10.  มีการวัดผลและการประเมินผลอย่างหลากหลาย (มฐ. 5)

11.  โรงเรียน มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทที่เอื้อและสนองต่อการพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน (มฐ. 8,9,14)

12.  ผู้เรียนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ประเพณีและวัฒนธรรมไทย นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน (มฐ. 13)

 13.  มีระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานอย่างมีระบบ (มฐ. 12)

 14.  มีแหล่งเรียนรู้ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และเทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างเพียงพอ (มฐ. 11)

 15.  มีหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านมาเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอน (มฐ. 10)

 16.  โรงเรียนร่วมกับชุมชน หน่วยงานทางการศึกษาภาครัฐและเอกชน จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ (มฐ. 9,13)

 17.  มีอาคารสถานที่ สภาพภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภคเอื้อต่อการเรียนการสอน(มฐ.11)

 18. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี  และมีพัฒนาการสมวัย (มฐ.1)