ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนวัดป่านาเชือก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                   โรงเรียนวัดป่านาเชือก (การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา)  อักษรย่อ  “ว.ป.ช.”  สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  (สช.)  กระทรวงศึกษาธิการ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  2  ตั้งอยู่เลขที่  30  หมู่ที่  15  ถนนราษฎร์บำรุง  ตำบลนาเชือก  อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม  รหัสไปรษณีย์  44170 

          เดิมทีเริ่มก่อตั้งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  โดยพระครูประทีปธรรมนิวิฐ      เจ้าอาวาสวัดป่านาเชือกเป็นผู้ริเริ่ม  ตามใบอนุญาตกรมศาสนากระทรวงศึกษาธิการ  เลขที่  130/2528  ลงวันที่  30  เดือนเมษายน  พ.ศ.2528  ชื่อในการขอจัดตั้ง  “โรงเรียนวัดศรีเมืองนาเชือก”  จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่  1-6  โรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับ  มีพระภิกษุ-สามเณร  เข้ามาศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปี  และเมื่อปี พ.ศ. 2541  พระครูประทีปธรรมนิวิฐ  ได้มรณภาพลง 

                   วันที่  12  พฤษภาคม  2542  กรมศาสนาได้แต่งแต่งพระมหาอุทัย  วรเมธี  เป็นครูใหญ่  ตามหนังสือที่  ศน.6 ที่  1/2542  มาปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสและครูใหญ่วัดศรีเมืองนาเชือก

                    วันที่  20  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2549  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้บริหาร  และคณะครูโรงเรียนวัดศรีเมืองนาเชือก  ได้มีการประชุมเรื่อง  การขออนุญาตยุบโรงเรียนเดิมและขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา  เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในเขตอำเภอนาเชือกและอำเภอใกล้เคียง  ที่ประชุมจึงมีมติอนุญาตให้มีการดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา  และให้ดำเนินการขอหยุดดำเนินกิจการการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดศรีเมืองนาเชือก

           วันที่  10  มีนาคม  พ.ศ. 2549  มหาเถรสมาคมได้มีมติที่  118/2549  การประชุมครั้งที่  6  อนุญาตให้วัดนาเชือก  อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม  ดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาได้ลงนามโดยนางจุฬารัตน์  บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานมหาเถร-สมาคม  เมื่อวันที่  10  มีนาคม  พ.ศ. 2549 

          วันที่  25  เมษายน  พ.ศ. 2549  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้อนุญาตให้พระมหาอุทัย   วรเมธี  เป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนวัดป่านาเชือก  ตามใบอนุญาตเลขที่  มค. 2  1/2549  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. 2525  โดยอนุญาตใช้ชื่อ  “โรงเรียนวัดป่านาเชือก”  เปิดทำการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาตอนปลาย แต่เนื่องจากโรงเรียนยังไม่มีความพร้อมเพียงพอ จึงเปิดทำการเรียนการสอนจริงตั้งแต่ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาตอนต้น

          วันที่  30  ตุลาคม  พ.ศ. 2550  พระมหาอุทัย  วรเมธี  ได้ลาสิกขาและยื่นหนังสือลาออกเพื่อไปศึกษาต่อ  พระครูอรรถสารโสภิต  เจ้าคณะอำเภอนาเชือก  จึงมารักษาการเจ้าอาวาสวัดป่านาเชือก  และได้แต่งตั้งเป็นผู้รับใบอนุญาต  โดยได้แต่งตั้งนายธานินทร์  วิลาวรรณ  เป็นครูใหญ่  และแต่งตั้ง  นายจันดา 

ปินะเก  เป็นผู้จัดการโรงเรียน

          วันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2551  สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม  ได้แต่งตั้ง  พระครูปริยัติสารธรรม  เป็นเจ้าอาวาสวัดป่านาเชือก  ตามหนังสือเลขที่  สค. 49/2551  โดยพระเทพสารคามมุนีเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม

          วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2551  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม  เขต  2  ได้แต่งตั้ง นายสิงห์ทอง  ศิลป์ประกอบ  เป็นผู้อำนวยการ  แทนนายธานินทร์  วิลาวรรณที่ขอลาออก

          วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2553  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม  เขต 2  ได้แต่งตั้ง พระครูปริยัติสารธรรม  เป็นผู้รับใบอนุญาต  ตามใบอนุญาตเลขที่  มค.2  1/2553  แทนพระครูอรรถสารโสภิต

 

 

กิติกรรมประกาศ

          ผู้มีพระคุณและผู้มีอุปการคุณของโรงเรียน

          1. พระครูประทีปธรรมนิวิฐ (โสภี)     เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา (ก่อนเปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนวัดป่านาเชือก)

          2. พระมหาอุทัย  วรเมธี (ป.ธ.7)  เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนวัดป่านาเชือก มาเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

          3. ทายก - ทายิกา  ผู้อุปถัมภ์ทุกๆท่าน

 

ผู้เรียบเรียง

พระครูปริยัติสารธรรม