อัตลักษณ์โรงเรียน

อัตลักษณ์โรงเรียนวัดป่านาเชือก

เป็นคนดี  มีวิชา  กริยา  วาจาสุภาพ 

 

เป็นคนดี  หมายถึง  มีคุณธรรม 8 ประการ

มีวิชา  หมายถึง  มีความรู้  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี

กริยาสุภาพ  หมายถึง    สุภาพทั้งกาย  วาจา 

 

เอกลักษณ์โรงเรียนวัดป่านาเชือก

เพียบพร้อมคุณธรรม