ตรวจสุจภาพ

ตรวจสุขภาพ

งานอนามัยโรงเรียนวัดป่านาเชือก  ร่วมกับโรงพยาบาลนาเชือก   ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นประจำทุกปี  ในครั้งนี้โรงพยาบาลนาเชือก  ได้ให้ความอนุเคราะห์โดยมีเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลนาเชือก  ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพฟันให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดป่านาเชือก  ทุกระดับ  คืดตั้งแต่ระดับอนุบาล - ระดับมัธยมศึกษา  ในการส่งเสริมสุขภาพปากและฟัน  ซึ่งโรงเรียนวัดป่านาเชือกจัดให้มีการตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนเป็นประจำทุกปี 

ตรวจสุขภาพ

 

 

ตรวจสุขภาพ