กิจกรรมวันพระ

กิจกรรมวันพระ

โครงการกิจกรรมวันพระ  เป็นโครงการที่โรงเรียนวัดป่านาเชือก  จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมให้กับผู้เรียน  และครู ได้มีโอกาสในช่วงวันพระได้ทำกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

โรงเรียนวัดป่านาเชือก  เป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนววิถีพุทธ   และได้รัีบรางวัลเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ  รุ่นที่ 3  จากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  โดยโรงเรียนวัดป่านาเชือก  ได้จัดกิจกรรมในวันพระ  ซึ่งมีการให้นักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาได้อาราธนาศีล  รักษาศีล 5    ฟังพระธรรมเทศนาหน้าเสาธง  ร่วมถึงการบริจาคทาน  ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดรวบรวมจตุปัจจัยที่ได้จากการบริจาคเป็ค่ากัณฑ์เทศน์  ไปมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ยากจน  ในวันกิจกรรมบัณฑิตน้อย   

กิจกรรมวันพระ