แห่เทียนพรรษา2561

แห่เทียน

โรงเรียนวัดป่านาเชือก ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา และเดินรณรงค์ การลด ละ เลิก สิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งปวง  ประจำปี พ.ศ.2561  ขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำเป็นประจำทุกปีในเทศกาลเข้าพรรษา  เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำขบวน และเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงโทษของสิ่งเสพติดทั้งปวง และการเชิญชวนงดเหล้าเข้าพรรษา

                   ในกิจกรรมในครั้งนี้  เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ที่ทางโรงเรียนวัดป่านาเชือกได้จัดทำขึ้น  ในวันสำคัญทางพระพุทธศานนาทุกๆวัน  ในวันเข้าพรรษามีกิจกรรม  ดังต่อไป  คือ

1.กิจกรรมแห่เทียน  ผ้าอาบน้ำฝน และเครื่องไทยธรรม

2.กิจกรรมเดินรณรงค์  ลดล ละ เลิก ยาเสพติดและอบายมุขทั้งปวง

3.กิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวน งดเหล้าเข้าพรรษา

4.กิจกรรมถวายต้นเทียนพรรษาของนักเรียนแต่ละระดับ ตั้งแต่ อนุบาล - มัธยมศึกษา

5.กิจกรรมเวียนเทียน

 

ชมภาพกิจกรรมคลิกที่ภาพ