อบรมครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม

สืบเนื่องจากโรงเรียนวัดป่านาเชือกได้รับรางวัลโล่ประทานจากสมเด็จพระสังฆราชฯ ในการแข่งขันโครงงานคุณธรรมชนะเลิศ ระดับประเทศ ในมหากรรม MCU Contest 3rd จึงทำการขยายผลต่อยอดโครงงานเพื่อให้นักเรียนได้ทำโครงงานคุณธรรมทั้งโรงเรียน จึงจัดอบรมครูให้เป็นที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม

  โครงการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561 โดยได้รับความอนุเคราห์คณะพระวิทยากร จากสำนักงานครูพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มาถ่ายถอดความรู้ และจัดกิจกรรมให้กับคณะครูโรงเรียนวัดป่านาเชือกเป็นอย่างดี

ชมภาพขนาดใหญ ((คลิกที่รูปภาพ))