ชนะเลิศโครงงานคุณธรรม

โรงเรียนวัดป่านาเชือก ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้รับใบอนุญาต พระครูปริยัติสารธรรม ที่ได้โล่รางวัลพระสอนศีลธรรมเชี่ยวชาญ  และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ โล่ประทานจากสมเด็จพระสังฆราชฯ ในการแข่งขันโครงงานคุณธรมม   พัฒนาผู้เรียน MCU Contest 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมแข่งขัน มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ MCU Contest ครั้งที่ 3 ในครั้งนี้โรงเรียนวัดป่านาเชือก ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนของคณะสงฆ์ภาค 9  ไปทำการแข่งขันที่  มจร. วังน้อย   และมีการมอบรางวัลให้กับพระสงฆ์ที่มีผลงานการสอนศีลธรรม  ในระดับเชี่ยวชาญ  ของสำนักงานครูพระสอนศีลธรรม

ผลการแข่งขันปรากฎว่า  ตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนวัดป่านาเชือก  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ  รับโล่ประทานของสมเด็จพระสังฆราช  และ พระครูปริยัติสารธรรม ได้คัดเลือกรับโล่ครูพระสอนศีลธรรมระดับ เชี่ยวชาญ  บรรยายภายในงานเต็มไปด้วยความยินดี และน่าชื่นชมของคณะผู้บริหาร  ทายกทายิกา ที่ร่วมเดินทางไปในพิธีนี้

ชมภาพขนาดใหญ ((คลิกที่รูปภาพ))