ศึกษาดูงานปี 2558

ในปีการศึกษา 2558  คระผู้บริหาร  และบุคลากร โรงเรียนวัดป่านาเชือก เดินทางไปศึกษาดูงาน  การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ส่งสัญญาณแม่ข่ายให้กับโรงเรียนต่างๆ ที่โรงเรียนไกลกังวล  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

             ฝ่ายบริหารงานบุคคล  ได้จัดทำโครงการศึกษาดุงานเพื่อพัฒนาการทำงานของบุคลากรโรงเรียนวัดป่านาเชือก  ให้มีประสิทธิภาพ  โดยการเดินทางไปศึกษาดูงานครั้งนี้  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ผู้บริหาร  บุคลากรภายในโรงเรียนวัดป่านาเชือก ทุกท่าน

             ในการศึกษาดุงานครั้งนี้ได้รับความรู้  และ สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการนำมาพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนวัดป่านาเชือกเป็นอย่างดี   เพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากรครูได้เป็นแนวทางการทำงานต่อไป

 

ชมภาพขนาดใหญ่ ((คลิกที่รูปภาพ))