ทดสอบทักษะวิชาการ

กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาได้่จัดโครงการทดสอบทักษะวิชาการนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา  ครั้งที่ 16  ประจำปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่ 25 -26 มกราคม พ.ศ.2556  คณะผู้บริหาร  ครู  และนักเรียน  โรงเรียนวัดป่านาเชือก  ได้เข้าร่วมโครงการทดสอบทักษะวิชาการนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา  ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง (ในพระบรมราชูประถัมภ์)  โดยนักเรียนได้เข้าแข่งขันทุกระดับ  และได้รับรางวัลตามภาพข่าวที่เสนอ

ภาพกิจกรรม