อบรมการประกันคุณภาพ

อบรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2  กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ได้จัดอบรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

                  เมื่อวันที่ 29  มิถุนายน  พ.ศ.2556  โรงเรียนวัดป่านาเชือก  ได้ส่งบุคลากรครูในสถานศึกษาจำนวน  58  คน  เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  จัดโดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2  ซึ่งมีเพื่ีอนครูเอกชนทุกโรงเรียน ที่สังกัด สพป.มค2 เข้าร่วมอบรม  ณ  ห้องคอนแวนชั่นฮอล์  โรงแรมวสุ  มหาสารคาม

                   อบรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

     

                    ในพิธีเปิดมี ท่าน  ดร.ธนุ  วงศ์จินดา  ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 2  เป็นประธาน  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่  ท่านเฉลิมเกียรติ  สง่าศรี  ,  ท่านนงเยาว์  นาเพีย  เป็นต้น

อบรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

 

 

อบรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา