ศึกษาดูงานปี 2555

ในปีการศึกษา 2555  โรงเรียนวัดป่านาเชือกได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานเพื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากรภายในโรงเรียน รวมถึงคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  

                คณะกรรมบริหารโรงเรียน  ผู้บริหาร  ครู และบุคลากรทางศึกษาโรงเรียนวัดป่านาเชือก  ได้ศึกษาดูงานโรงเรียนปริยัติรังสรรค์  จ.เพชรบุรี  เพื่อนำความรู้  วิธีการ  แนวทางการปฏิบัติที่ดีนำมาประยุก  ปรับปรุงให้โรงเรียนวัดป่านาเชือก  มีคุณภาพทางาาการศึกษา  พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ   ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้  ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหาร  และครู โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ เป็นอย่างดี  บุคลากรโรงเรียนวัดป่านาเชือก  ได้รับความรู้อย่างเต็มที่ี

ภาพกิจกรรม