แห่เทียนพรรษา

แห่เทียนพรรษา  หล่อเทียน  หลอมดวงใจ

ภายใต้โครงการ  ลานธรรม  ลานวิถีไทย  วัดป่านาเชือก  ร่วมกับเทศบาลตำบลนาเชือก  ได้จัดกิจกรรม  แห่เทียนพรรษา  หล่อเทียน  หลอมดวงใจ  ในเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2556

                  เมื่อวันที่ 16  กรกฎาคม  พ.ศ. 2556  เทศบาลตำบลนาเชือก  โดยการนำของท่านนายก  มีศักดิ์  ชัยพิสุทธิ์สกุล   นายกเทศมนตรีตำบลนาเชือก  พร้อมด้วยข้าราชการ  ประชาชน  นักเรียน  นักศึกษา  ร่วมกันรณรงค์  ลด  ละ  เลิกในเทศกาลเข้าพรรษา  โดยการเข้าร่วมโครงการ  "แห่เทียนพรรษา  หล่อเทียน  หลอมดวงใจ"  ภายใต้โครงการ  "ลานธรรม  ลานวิถีไทย"  ของกรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม  ที่วัดป่านาเชือกได้ดำเนินการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) การประกวดต้นเทียนพรรษา   2) การประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา   3)กิจกรรมเดินรณรงคื ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวง  4)กิจกรรมเทเหล้า  เผาบุหรี่  ปฏิญาณตน  ลด  ละ  เลิก อบายมุขทั้งปวง  5) กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับบุคคลที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทั้งปวง  โดยคัดเลือกจากชุมชนในเขตเทศบาลตำบลนาเชือก

แห่เทียนพรรษา

                   การจัดงานได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการ   สถานศึกษา  ข้าราชการ  พ่อค้า และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาเชือกเป็นอย่างดี  โดยได้สนามกีฬาโรงเรียนวัดป่านาเชือก  เป็นสถานที่จัดงาน

 

แห่เทียนพรรษา