กิจกรรมค่ายพุทธบุตร

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม - จริยธรรม  ที่โรงเรียนวัดป่านาเชือกได้จัดทำให้กับผู้เรียนนอกจากกิจกรรมวันพระ  และการบรพพชาสามเณรภาคฤดูร้อนแล้ว  ก็ได้แก่อีก 1 กิจกรรมซึ่งได้แก่กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ที่โรงเรียนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี 

    เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559   โรงเรียนวัดป่านาเชือกได้จัดกิจกรรม  "ค่ายพุทธบุตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  มีนักเรียนในระดับมธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  143  คน  และคณะครู  ผู้บริหาร จำนวน 60 คน  ร่วมปฏิบัติธรรม  เจริญจิตรภาวนา  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  ณ  วัดป่านาเชือก  

 

ชมภาพขนาดใหญ ((คลิกที่รูปภาพ))