ซ้อมใหญ่บัณฑิตน้อย

 

พิธีซ้อมใหญ้โครงการบัณฑิตน้อย  ประจำปีการศึกษา 2558 ช่วงเช้าเป็นการถ่ายภาพหมู่ของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับอนุบาล  ประถมศึกษาปีที่ 6  และมัธยมศึกษาปีที่ 3  หลังจากนั้นเป็นการซ้อมใหญ่พิธีรับวุฒิบัตร ณ หอประชุมโรงเรียน

ชมภาพขนาดใหญ่ ((คลิกที่รูปภาพ))